Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Hỏi đáp: Kinh Vu Lan Và Báo Hiếu

Title

Kinh Vu Lan Và Báo Hiếu

Họ và tên

Hùng Vũ

Địa chỉ

 

Điện thoại

 

Địa chỉ Email

hungvumai14@gmail.com

Tên câu hỏi

NGHI THỨC TỤNG KINH VU LAN VÀ BÁO HIẾU

Chủ đề hỏi đáp

 

Chủ đề hỏi đáp:ID

 

Nội dung câu hỏi

Bạn đang xem: Kinh Vu Lan Và Báo Hiếu

(Thắp 3 cây hương, quỳ ngay thẳng, cầm hương ngang trán niệm lớn bài Cúng Hương)

CÚNG HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phảng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ:

Tâm Bồ-đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác.

(Xá rồi đọc tiếp bài kỳ nguyện)

KỲ NGUYỆN

Nay là ngày chư Tăng mãn hạ, đem đức lành phổ hoá chúng sanh. Chúng con một dạ chí thành, cúng dường trì tụng Hồng danh đức Ngài. Nguyện khắp cả ba ngôi Tam Bảo, Đức Bổn sư Từ phụ Thích-ca, Lạc Bang Giáo chủ Di-đà, cùng là Bồ-tát, các vị Thánh Tăng. Hiệp ba cõi mười phương Tăng chúng, mong từ bi tiếp độ hương linh. Cửu huyền Thất tổ siêu thăng, mẹ cha hiện thế phước tăng thọ trường. Khắp chúng sanh rõ đường đạo đức, thoát muội mê chứng bậc quang minh. Ngưỡng mong đức cả oai linh, từ bi thương xót chứng minh hộ trì.

NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO. (3 lần)

 (Đứng dậy cắm hương vào lư và đọc bài kệ tán thán Phật)

Nguồn: https://phattuvietnam.org
Danh mục: Lời Phật Dạy

Trả lời

 
Approval Status Pending
 

Attachments

Created at 9/3/2021 11:16 AM by  
Last modified at 9/3/2021 11:16 AM by