Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc- Danh nhân văn hóa thế giới
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Hướng dẫn học tập và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên địa bàn huyện trong năm 2018

​Căn cứ Hướng dẫn số 58-HD/BTGTU ngày 19/01/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nhơn Trạch xây dựng hướng dẫn như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 35-KH/HU ngày 08/8/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên ở tất cả các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện nghiên cứu, học tập, thực hiện theo chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Việc triển khai, tổ chức học tập và thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) phải được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Nội dung học tập:

- Chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành.

- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

- Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

2. Một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

2.1. Xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo

Sau học tập chuyên đề, từng chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên phải xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo. Nội dung kế hoạch, đăng ký làm theo phải là những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp nội dung chuyên đề năm 2018.  

- Kế hoạch làm theo của tập thể do cấp ủy cơ sở xây dựng, tổ chức thực hiện theo Hướng dẫn số 27-HD/BTG ngày 10/5/2017. Trong đó, từng chi, đảng bộ cơ sở cần lựa chọn một số công việc, vấn đề cụ thể mang tính chất đột phá liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của đơn vị để thảo luận, trao đổi, đề ra phương hướng, giải pháp thực hiện; tập trung giải quyết những hạn chế, yếu kém, những vấn đề nổi cộm, bức xúc, dư luận quan tâm (nếu có). Lấy kết quả thực hiện kế hoạch này làm một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức đảng.

- Mỗi cán bộ, đảng viên, phải xây dựng bản cam kết hàng năm theo hướng dẫn tại Công văn số 2952-CV/BTCTW ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xây dựng cam kết kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng. Bản cam kết nộp tại chi bộ nơi sinh hoạt đảng để theo dõi, làm căn cứ kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

2.2. Tự phê bình và phê bình

Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tự phê bình và phê bình; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đúng đầu trong tự phê bình và phê bình. Đưa nội dung tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới.

2.3. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh cán bộ và chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Cụ thể hóa việc thực hiện Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực về các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân.

2.4. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị gắn với cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, cấp ủy trực thuộc Huyện ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, các trường học trên địa bàn thực hiện tốt việc đẩy mạnh nghiên cứu, giáo dục chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, học viên, đoàn viên, hội viên. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, chú trọng tính hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng cấp, từng ngành. Chú trọng giáo dục tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân, lòng tự hào dân tộc.

- Trong sinh hoạt định kỳ, chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị cần lựa chọn một nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ chuyên đề toàn khóa và chuyên đề từng năm, hoặc lựa chọn một mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với cơ quan, đơn vị để cùng trao đối, thảo luận, vận dụng thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình.

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tổ chức các hoạt động trong đoàn viên, thanh thiếu niên gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, giáo dục truyền thống cách mạng với các hình thức phong phú, sinh động gắn với việc phát động xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời đại mới: Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

2.5. Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 48-KH/BTGTW, ngày 06/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về báo chí tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hướng dẫn số 18-HD/BTGTW ngày 10/11/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn số 18-HD/BTGHU ngày 21/12/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về “Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử huyện xây dựng chuyên trang, chuyên mục; tăng số lượng và nâng cao chất lượng tin, bài tuyên truyền về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu dương, tôn vinh người tốt, việc tốt; nhân rộng, phổ biến các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc vận dụng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hoặc trong học tập, lao động, công tác thường ngày; uốn nắn những lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, bệnh hình thức, bệnh thành tích.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc thi khác liên quan do Huyện phát động. Tùy điều kiện thực tế, tổ chức thi kể chuyện gương điển hình làm theo lời Bác; thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền, quảng bá những tác phẩm tốt, tập thể, cá nhân tiêu biểu làm theo lời Bác, tập thể, cá nhân tham gia tích cực công tác tuyên truyền.

2.6. Tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái

- Các cấp ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chủ động đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, đối tượng cơ hội chính trị. Nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên. Kết hợp tuyên truyền gương người tốt, việc tốt với việc đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch; kết hợp giữa tuyên truyền thông qua bài viết với tuyên truyền miệng qua hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên…

- Các cấp ủy chủ động tổ chức thông tin kịp thời những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, định hướng, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của địa phương tới nhân dân. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện việc tiếp dân định kỳ hoặc đột xuất để tiếp nhận thông tin, lắng nghe, đối thoại với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân, nhất là những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng và hợp pháp của nhân dân, về những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

2.7. Kiểm tra, giám sát

- Các chi, đảng bộ cơ sở thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu; đồng thời, uốn nắn, khắc phục những hạn chế, những biểu hiện hình thức trong triển khai thực hiện. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; giới thiệu, nhân rộng các gương điển hình trong đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Thực hiện nghiêm Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tham mưu Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức học tập và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4  (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện. Chịu trách nhiệm định hướng tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 2. Các cấp ủy trực thuộc huyện, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội huyện căn cứ Hướng dẫn, triển khai nghiên cứu, học tập, tổ chức thực hiện các nội dung theo định hướng; lựa chọn những hạn chế có liên quan tới phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên của cơ quan đơn vị mình để tập trung giải quyết, gắn với kế hoạch thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương. 

Việc nghiên cứu, liên hệ theo chuyên đề, chọn việc làm theo do cấp ủy cơ sở, chi ủy trực thuộc Đảng bộ cơ sở chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. Từng chi bộ, định kỳ, tổ chức sinh hoạt về những nội dung có liên quan trực tiếp tới nhiệm vụ chính trị của chi bộ và các đảng viên của chi bộ; thảo luận, trao đổi về các giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém (nếu có) và đề ra phương hướng phấn đấu; đánh giá kết quả làm theo; báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên.

Cấp ủy đảng cơ sở chịu trách nhiệm tổ chức cho từng đảng viên xây dựng bản cam kết hàng năm, liên hệ trách nhiệm bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo, giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong phong cách làm việc và trong phong cách lãnh đạo. Cuối năm báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy tại Kế hoạch số 75-KH/HU ngày 03/7/2017 về sơ kết hàng năm và tổng kết toàn khóa thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Đề nghị Thường trực UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện tốt Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn việc thực hiện chuyên đề năm 2018 với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, nhất là thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V (nhiệm kỳ 2015- 2020) xác định, tạo nền tảng xây dựng Nhơn Trạch trở thành đô thị loại II.

4. Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện căn cứ Hướng dẫn này, đưa nội dung học tập chuyên đề có tính chất toàn khóa và chuyên đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 vào chương trình của các lớp tập huấn, bồi dưỡng trong năm.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) gắn với Nghị quyết Trung ương 04-NQ/TW (khóa XII)trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2018. Đề nghị các đơn vị chủ động triển khai thực hiện. Nếu có những vấn đề cần bổ sung hoặc vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời với Ban Tuyên giáo Huyện ủy để cùng nghiên cứu, thống nhất giải pháp thực hiện tốt hơn.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nhơn Trạch


35- HUONG DAN CHUYEN DE 2018.doc35- HUONG DAN CHUYEN DE 2018.doc


Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn.​