Thứ 6 - 26/02/2016
Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2019)
Chào mừng kỷ niệm 108 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2019)
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Anh hùng giải phóng dân tộc- Danh nhân văn hóa thế giới
Chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019)
Những chuyển biến tích cực sau 15 năm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

​Trong 15 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, UBND huyện Nhơn Trạch luôn xác định “Phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng”. 

Triển khai Chỉ thị số 32-CT/TW, huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo xây dựng các kế hoạch tuyên truyền chuyên đề như: Đề án “tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống tham nhũng, Công ước Liên hiệp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức và nhân dân”; Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011-2015”; Đề án “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến chất lượng giáo dục trong nhà trường giai đoạn 2008-2012 và 2013-2016…Từ đó, các đơn vị đã tổ chức triển khai, quán triệt một cách sâu rộng đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; xác định đây là một trong những nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, giáo dục tư tưởng trong toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên, từ đó, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân…Tiêu biểu như các đơn vị: Công an huyện, Huyện đoàn, Liên đoàn Lao động huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp huyện, Bệnh viện đa khoa huyện, xã Phước An, xã Phú Hữu, xã Vĩnh Thanh…đã tập trung quán triệt sâu sắc đến tất cả đảng viên thông qua hình thức như: sinh hoạt chi bộ, hội nghi cơ quan, sinh hoạt chào cờ đầu tuần. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về vị trí, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại huyện nhà.

Ngoài ra, UBND huyện cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện PBGDPL trên địa bàn huyện giữa các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, MTTQ, đặc biệt là các đơn vị là thành viên Hội đồng PBGDPL huyện, cụ thể như: Công an huyện phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai chương trình giáo dục pháp luật về phòng, chống  ma túy, giáo dục trật tự ATGT cho học sinh tiểu học và THCS; Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Đài Truyền thanh, Trung tâm VHTT-TT huyện thực hiện nhiều chuyên mục giáo dục pháp luật, thông tin lưu động tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại các thiết chế văn hóa ở cơ sở; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện ký kết liên tịch với Công an huyện phát động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện Đề án xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư; phối hợp với Phòng Tư pháp huyện ký kết liên tịch thực hiện việc củng cố hòa giải cơ sở….

2019.6.8 pho bien, giao duc phap luat tren dia ban.png
Báo cáo viên tuyên truyền, PBGPL của huyện đang triển khai tại một buổi hội nghị


Qua tổng kết các Chương trình, Đề án PBGDPL theo chuyên đề với từng giai đoạn, Hội đồng PBGDPL huyện đã phối hợp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau như: tuyên truyền miệng; trên hệ thống thông tin đại chúng; thông qua các mô hình Câu lạc bộ pháp luật (CLB Trợ giúp pháp lý; CLB “Phụ nữ với pháp luật”; CLB “Tuổi trẻ phòng, chống tội phạm”; CLB “Tuổi trẻ với pháp luật”; CLB phòng, chống TNXH); thực hiện Ngày pháp luật; Tủ sách pháp luật…Trong đó, hình thức tuyên truyền phổ biến, nhanh và hiệu quả nhất là hình thức tuyên truyền miệng. Trong 15 năm qua, đã tổ chức được hơn 40.913 cuộc tuyên truyền miệng trên địa bàn 12 xã và thị trấn. Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng cũng được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả tốt. Trong đó, Phòng Văn hóa và Thông tin chỉ đạo VHTT cơ sở phối hợp với Đài Truyền thanh xã tăng cường tuyên truyền, PBGDPL tại cơ sở với trên 45.800 giờ. Đài Truyền thanh huyện cũng duy trì chuyên mục “Giáo dục pháp luật” phát sóng hàng tuần, mỗi lần 10 phút tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật. Trang thông tin điện tử của huyện cũng mở các kênh thông tin: Văn bản quy phạm pháp luật; Tài liệu tuyên truyền; Thông tin chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và công tác cải cách hành chính…Qua đó, kịp thời đăng tải những văn bản quy phạm pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân. Huyện cũng tổ chức 02 cuộc thi viết nội dung tìm hiểu pháp luật về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, với 4.204 bài tham dự. Tổ chức Hội thi hòa giải viên giỏi cấp cơ sở lần 2 của huyện, chọn 02 thí sinh tham dự cấp tỉnh, trong đó có 01 thí sinh đạt giải nhất tỉnh, sau đó được chọn tham gia toàn quốc và đạt giải khuyến khích. Đồng thời, thành lập mới 12 Hội dồng phối hợp công tác PBGDPL tại 12 xã và thị trấn…

Ông Đặng Quốc Vũ – Phó Trưởng Phòng Tư pháp huyện (cơ quan Thường trực Hội đồng PBGDPL huyện) cho biết: “Có thể thấy, 15 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư, công tác phối hợp giữa cơ quan thường trực của Hội đồng PBGDPL huyện (Phòng Tư pháp) với các ban ngành, đoàn thể và UBND các xã, thị trấn ngày càng đồng bộ, chặt chẽ hơn, từ đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, đi vào chiều sâu. Nhờ đó, việc phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực và hướng về cơ sở. Các hoạt động tuyên truyền PBGDPL đã bám sát và phục vụ kịp thời các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền PBGDPL đã được triển khai và nhân rộng, nổi bật là các hình thức thi tìm hiểu pháp luật; hòa giải cơ sở, tập trung tuyên truyền tới nhân dân vùng xa trung tâm, người lao động ở các khu công nghiệp, thanh niên, học sinh - các đối tượng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về trật tự an toàn xã hội. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là ý thức tuân thủ pháp luật về phòng, chống cháy nổ; ATGT; ý thức chấp hành thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức…có nhiều chuyển biến tích cực…”.

Ðể công tác tuyên truyền, PBGDPL trên địa bàn huyện tiếp tục đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả cao. Thời gian tới, bên cạnh việc kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên; ở các địa phương cần phát huy tốt vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL. Các cơ quan chuyên môn cần tiếp tục hỗ trợ các xã, thị trấn, trường học đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa, đài truyền thanh, thông qua các hội thi để hướng dẫn người dân, thanh thiếu nhi hiểu, dễ nhớ và áp dụng. Tủ sách pháp luật cần bổ sung nhiều tài liệu phong phú và đa dạng. Người làm công tác tuyên truyền PBGDPL phải nhiệt tình với công việc, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân, nắm bắt nhạy bén tình hình chính trị của địa phương, cập nhật kiến thức pháp luật, phong tục tập quán, quy định của địa phương, là người gương mẫu trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Đoàn Mai


Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Chịu trách nhiệm xuất bản: ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.
Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn.​