Thứ 6 - 26/02/2016
UBND huyện Nhơn Trạch đề nghị Người dân đăng ký tiêm vắc xin ngừa Covid-19 Miễn Phí trên App Sổ sức khỏe điện tử hoặc tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn
Khuyến nghị các tổ chức, người dân tăng cường hưởng ứng sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giao dịch hành chính để góp phần phòng, chống dịch Covid-19
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)
Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước huyện Nhơn Trạch giai đoạn đến năm 2021

Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 3727/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021. UBND huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện Đề án nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, đi sâu vào đời sống cộng đồng dân cư.

z2431605037690_b4dd0eb9f2d7f4a5fa4181454ffb24a7.jpg 

Người dân tham dự hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về những

quy định pháp luật được thể hiện trong nội dung quy ước văn hóa trên địa bàn huyện


Theo đó, từ năm 2019 đến nay, Phòng văn hóa và Thông tin huyện đã chủ trì phối hợp với Phòng Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Phòng Nội vụ, Phòng Lao động TBXH, Công an huyện và các đơn vị có liên quan tập trung kiểm tra, rà soát tình hình xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn các xã, thị trấn (lồng ghép kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn) nhằm hướng dẫn những vấn đề cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quá trình tổ chức thực hiện quy ước. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp có sự phối hợp trong việc tiến hành họp dân lấy ý kiến bàn bạc đi đến thống nhất thực hiện các nội dung quy ước (thực hiện các nội dung về quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở). Qua đó, đã tập trung kiểm tra, rà soát 52 quy ước ấp văn hóa trên địa bàn huyện đã được ban hành trước 01/7/2018. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn 12 xã, thị trấn và 52 ấp, khu phố trên cơ sở nội dung quy ước đã ban hành để có những sửa đổi, bổ sung  phù hợp với tình hình mới theo quy định pháp luật, nhất là các quy định về đặt ra các khoản phí, lệ phí vi phạm nguyên tắc được quy định tại Điều 4 Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ; về độ tuổi kết hôn của Nam và Nữ theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang theo quy định tại Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều của Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bổ sung quy định không hút thuốc lá tại các lễ cưới theo quy định pháp luật về Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá…Đến nay, đã có 52 ấp, khu phố được kiểm tra, rà soát và có 52/52 quy ước đã được UBND huyện phê duyệt. Việc xây dựng quy ước trên địa bàn huyện Nhơn Trạch được đảm bảo theo đúng quy trình soạn thảo, lấy ý kiến góp ý, thông qua, được Phòng Tư Pháp huyện thẩm định nội dung, hồ sơ thủ tục và tham mưu trình UBND huyện phê duyệt trước khi đưa vào triển khai thực hiện. Nội dung của các bản quy ước đảm bảo theo hướng dẫn của cấp trên, không trái với quy định của pháp luật, quy tắc đạo đức xã hội, lợi ích của nhà nước, của cộng đồng và phù hợp với các phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương. Các quy ước đã điều chỉnh các nội dung mang tính tự quản của cộng đồng, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vệ sinh môi trường, thực hiện chính sách dân số, gia đình và trẻ em. Ngoài ra, các nội dung thực hiện Quy ước ấp văn hóa được các ấp, khu phố, các xã, thị trấn đưa vào tiêu chí để đăng ký, bình xét ấp, khu phố văn hóa; đưa vào nội dung để xây dựng nông thôn mới…100% quy ước sau khi được UBND huyện phê duyệt đã được các xã, thị trấn niêm yết, phổ biến đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn và tổ chức thực hiện quy ước bằng nhiều hình thức như: phổ biến qua hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn, qua sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, các câu lạc bộ và trong các cuộc họp nhân dân tại các ấp, các tổ trên địa bàn; niêm yết tại UBND cấp xã, thị trấn, nhà văn hóa ấp, khu phố. 100% quy ước đều được UBND xã, thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở cơ sở, các ấp, khu phố theo dõi, giám sát chặt chẽ. Khi phát hiện ra những vi phạm quy ước thì kịp thời nhắc nhở và được giải quyết thông qua các tổ hòa giải. Thông qua ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tổng kết cuối năm tại các ấp, khu phố đều lồng ghép đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện quy ước. Nhìn chung, chưa có trường hợp vi phạm quy ước. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản cũng luôn được các địa phương, các ấp, khu phố chú trọng gắn với tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về những quy định pháp luật được thể hiện trong nội dung quy ước văn hóa bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh, tuyên truyền trong sinh hoạt các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, các câu lạc bộ và trong các cuộc họp nhân dân tại các ấp, các tổ trên địa bàn huyện. Những quy định của pháp luật được thể hiện trong nội dung bản quy ước ấp văn hóa đã có những tác động đến từng đối tượng và mang lại hiệu quả tốt, đảm bảo và phát huy quyền tự do, dân chủ của nhân dân; động viên và tạo điều kiện để nhân dân thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công dân trên các lĩnh vực.

Có thể thấy, việc tổ chức thực hiện quy ước phần lớn đều được người dân đồng tình, ủng hộ thực hiện các nội dung của quy ước, tự giác tuân thủ nghiêm túc và chấp hành pháp luật tương đối cao như trong việc vận động thực hiện các chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; xây dựng các gia đình đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”; đoàn kết nhau để xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn dân cư góp phần phòng, chống tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, rượu chè, trộm cắp…

Bà Hồ Nguyễn Trung Trinh – Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nhơn Trạch cho biết: “Trong công tác quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn huyện đã cơ bản thực hiện đảm bảo quy trình theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của cấp trên. Việc thực hiện quy ước trên địa bàn đã đem lại kết quả thiết thực về nhận thức cũng như thành tựu về kinh tế xã hội tại cộng đồng dân cư, nhất là trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nông thôn mới, xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: việc thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ còn chậm so với kế hoạch đề ra, còn lúng túng, khó khăn trong thực hiện, cần phải có thời gian nghiên cứu, nắm bắt. Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hương ước, quy ước, Phòng sẽ tiếp tục lồng ghép tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào phong trào TDĐKXDĐSVH; hướng dẫn quy trình xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá…cho đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở. Tổ chức xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước gắn với thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. Các nội dung thực hiện Quy ước ấp văn hóa được các ấp, khu phố, các xã, thị trấn đưa vào tiêu chí để đăng ký, bình xét gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa; đưa vào nội dung để xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị …Cuối năm, trên cơ sở xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, ấp văn hóa, các địa phương đều chú trọng đánh giá việc thực hiện các quy định như: việc chấp hành các quy định của pháp luật, chấp hành hương hước, quy ước của cộng đồng nơi cư trú, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội theo quy định, từ đó đề nghị công nhận theo đúng quy định. Đồng thời tăng cường kiểm tra, theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện hiệu quả nội dung quy ước ấp văn hóa tại cộng đồng của các xã, thị trấn; mức độ chấp hành, tuân thủ quy ước cũng như chấp hành, tuân thủ pháp luật của người dân gắn với việc kiểm tra kết quả thực hiện các nội dung hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” hàng năm”.

                                                                                                Đoàn Mai

Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​