Thứ 6 - 26/02/2016
UBND huyện Nhơn Trạch đề nghị mỗi người dân hãy thực hiện tốt Thông điệp 5K của Bộ Y tế, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Lễ, Tết Nguyên đán
Khuyến nghị các tổ chức, người dân tăng cường hưởng ứng sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://congdvc.dongnai.gov.vn trong giao dịch hành chính để góp phần phòng, chống dịch Covid-19
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)
Sức sống từ một chủ trương hợp lòng dân

Xây dựng và phát triển nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm đổi mới diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và thúc đẩy phát triển Kinh tế - Xã hội, vì thế được các cấp, các ngành và toàn xã hội đồng thuận, tích cực ủng hộ bằng nhiều nguồn lực khác nhau…

16.4.2021m.pngTrung tâm VHTT-HTCĐ xã Phú Hữu được xây dựng mới trong năm 2019


            Từ một văn bản hợp lòng dân …

            Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Theo đó, Trung ương xác định xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng Kinh tế - Xã hội hiện đại, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống nông thôn, gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị theo quy hoạch tạo điều kiện cho kinh tế tập thể phát triển, đảm bảo xây dựng nông thôn mới ổn định, giữ gìn bản sắc dân tộc, dân trí người dân được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ. Rất nhiều sáng kiến, cách làm, vận dụng một cách hiệu quả để đưa Nghị quyết này đi vào cuộc sống, thiết thực phục vụ cho lợi ích của nhân dân.

            Một trong những giải pháp tích cực để xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả, đảm bảo mục đích, yêu cầu của Nghị quyết số 26-NQ/TW là huy động nguồn lực xây dựng và phát triển. Đây là vấn đề then chốt quyết định kết quả xây dựng nông thôn mới của mỗi địa phương. Việc huy động nhiều nguồn lực trong quá trình triển khai thực hiện thể hiện nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, quyết tâm cao độ của toàn xã hội đối với chương trình này đồng thời tập hợp đa dạng mọi nguồn lực vật chất to lớn để xây dựng nông thôn mới thành công theo mục tiêu mà nó hướng đến.

            Cách đây 05 năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/9/2016 về “Huy đồng nguồn lực xây dựng và phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016-2020” quán triệt tinh thần Nghị quyết, huyện Nhơn Trạch coi đây là chìa khóa quan trọng để việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt được kế hoạch đề ra…

            Cách làm chặt chẽ…

            Xác định vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền, huyện đã thực hiện đa dạng bằng nhiều hình thức: hội nghị nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, các nội dung, cơ chế huy động nguồn lực xã hội; tuyên truyền, phổ biến các văn bản hướng dẫn có liên quan; thảo luận về thực hiện quy chế dân chủ trong huy động nguồn lực… Ngoài cán bộ chủ chốt của huyện, các xã, thị trấn thì đối tượng được tiếp cận các thông tin còn bao gồm các đoàn thể chính trị, xã hội, các tầng lớp nhân dân, các chức sắc, chức việc và đồng bào tín đồ các tôn giáo. Nhờ đó, nhận thức của người dân được nâng lên, tinh thần “dân biết, dân bàn, dân hưởng thụ” được khẳng định; người dân nắm rõ cơ chế huy động nguồn lực và thể hiện quyền làm chủ một cách rõ nét.

            Bên cạnh công tác tuyên truyền chủ động, linh hoạt, hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện Nhơn Trạch còn ban hành các Nghị quyết chuyên đề nhằm xác định các mục tiêu cụ thể của Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng thời xây dựng kế hoạch để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện tại các xã trên địa bàn huyện. UBND huyện cũng đã có hơn 120 quyết định, văn bản chỉ đạo điều hành và tổ chức quản lý để thực hiện một cách có hiệu quả. Công tác sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện được duy trì hàng năm, qua đó đã kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra những giải pháp thật cụ thể để khắc phục khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện tại từng đơn vị cơ sở.

            Điểm nổi bật trong huy động nguồn lực xây dựng và phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 ở Nhơn Trạch là việc áp dụng và tổ chức thực hiện tốt các cơ chế chính sách để huy động hiệu quả các nguồn vốn. Đối với nguồn vốn ngân sách, sau khi thông qua HĐND các cấp thì UBND thực hiện điều hành theo kế hoạch, quản lý vốn theo đúng quy định hiện hành trong đó lựa chọn lĩnh vực ưu tiên để thúc đẩy nền kinh tế của huyện phát triển phù hợp với tình hình thực tế. Đối với nguồn vốn tín dụng, vốn doanh nghiệp trong và ngoài nước, cụ thể nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thì giao cho các cơ quan, đơn vị chức năng chủ động thực hiện, đảm bảo tính linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn như các chương trình khuyến nông, khuyến công, xây dựng mô hình sản xuất mới cho năng suất cao… Còn nguồn vốn vay ngân hàng thực hiện theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về  chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Trong 05 năm 2016-2020, doanh số cho vay đạt trên 2.700 tỷ đồng giúp cho hàng chục ngàn lượt hộ phát triển sản xuất, xóa đói giảm ngèo, ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Đối với nguồn vốn từ xã hội hóa thì triệt để thực hiện theo phương châm “dân biết, dân làm, dân kiểm tra, có sự quản lý của Nhà nước”. Qua đó, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Nhiếu tấm gương điển hình của quần chúng về đóng góp của cải vật chất, tự nguyện bàn giao đất, thanh lý vật kiến trúc, cây trồng để xây dựng các công trình xã hội đã góp phần cỗ vũ to lớn việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

            Đến niềm vui qua những con số…

            Tổng kết giai đoạn 2016-2020, số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 05 xã (Đại Phước, Phú Hữu, Phước An, Phú Thạnh, Long Tân), dự kiến năm 2021 hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới cho 02 xã Vĩnh Thanh và Phú Đông. Tổng nguồn lực huy động cho công tác xây dựng nông thôn mới của huyện Nhơn Trạch đạt gần 14 ngàn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách chiếm 58,82% và nguồn vốn xã hội hóa chiếm 41,18%, đáng chú ý là vốn do nhân dân đóng góp hơn 2.186 tỷ đạt 15,69% tổng nguồn  vốn đầu tư. Phân chia theo mục đích để sử dụng thì đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội gần 70%; đầu tư phát triển sản xuất gần 28% và đầu tư phát triển xã hội là 2,35%.

            Nhờ huy động được nguồn vốn to lớn nói trên đã thực hiện được nhiều công trình quan trọng để phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể như: đầu tư 118 tuyến đường với chiều dài 40 Km; lắp đặt hơn 26 Km đường dây điện trung hạ thế; đầu tư nâng cấp thêm 17 trường học đạt chuẩn quốc gia; 12 xã, thị trấn đều có các thiết chế văn hóa, thể thao, cơ sở chăm sóc sức khỏe, chợ dân sinh, cửa hàng tiện ích… đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đa dạng của các tầng lớp nhân dân và ngày càng nâng cao chất lượng  cuộc sống tại các địa bàn dân cư.

            Bên cạnh đó, hàng loạt các giải pháp tích cực nhằm huy động nguồn lực xây dựng và phát triển nông thôn mới cũng được huyện Nhơn Trạch triển khai mạnh mẽ như: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức theo hướng chuyên nghiệp, đảm bảo trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực để tổ chức điều hành, thực thi công vụ; Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề, phát triển mạnh lực lượng lao động kỹ thuật; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tăng cường công tác giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

            Niểm vui nói tiếp niềm vui! Từ những kết quả của huy động nguồn lực xây dựng và phát triển nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều chuyển biến rõ nét. Kinh tế nông nghiệp phát triển: giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha trồng trọt và nuôi trồng thủy sản bình quân đạt 162 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 62,02 triệu đồng/ người/ năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân vùng nông thôn không ngừng được cải thiện.

            Giờ đây, với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư; hệ thống giao thông, trường học, trạm y tế, các thiết chế văn hóa,… không ngừng được nâng cấp, bổ sung đáp ứng yêu cầu phát triển cho khu vực nông thôn, người Nhơn Trạch càng thêm tin tưởng, kỳ vọng vào chủ trương xây dựng nông thôn mới để tự tin bước vào giai đoạn xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu./.

Nguyễn Thanh


1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​