Thứ 6 - 26/02/2016
UBND huyện Nhơn Trạch đề nghị Người dân đăng ký tiêm vắc xin ngừa Covid-19 Miễn Phí trên App Sổ sức khỏe điện tử hoặc tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn
Khuyến nghị các tổ chức, người dân tăng cường hưởng ứng sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giao dịch hành chính để góp phần phòng, chống dịch Covid-19
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)
Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

Trong những năm qua, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND Huyện, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các ban ngành, đoàn thể, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đã có những bước phát triển tích cực, đã hy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia, nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân được củng cố vững chắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

1.5.2021cn.jpgLực lượng Công an địa phương ra quân bảo đảm trật tự ATXH dịp bầu cử

 đại biểu Quốc hội khóa XV và đâị biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026


Nhằm phát huy hơn nữa vai trò của các cấp, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, đưa phong trào TDBVANTQ đi vào thực chất, lan toản và tạo được hiệu quả thiết thực trong thời gian tới. UBND huyện tiếp tục đưa ra những giải pháp triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2021-2025, cụ thể:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao trách nhiệm của chính quyền trong quản lý, điều hành và tổ chức thực Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Theo đó, gắn trách nhiệm của người đúng đầu cấp ủy, chính quyền, Thỉ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường (CQDNNT), các ban, ngành, đoàn thể các cấp đối với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào TDBVANTQ. Nơi nào để xảy ra phức tạp về an ninh, trật tự, tội phạm hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân; Phong trào TDBVANTQ hoạt động kém hiệu quả thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an nơi đó phải chịu trách nhiệm và phải chịu hình thức xử lý nghiêm. Đưa chủ đề “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Phong trào TDBVANTQ” vào các buổi sinh hoạt chuyên đề của các chi, đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên thực hiện công tác xây dựng Phong trào TDBVANTQ.

Hai là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo cơ sở, niềm tin để nhân dân tích cực tham gia Phong trào TDBVANTQ. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết dứt điểm các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra trên địa bàn, không để phát sinh “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự. Lực lượng Công an từ huyện đến cơ sở chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; quản lý chặt chẽ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (cầm đồ, masage, karaoke, nhà nghỉ, khách sạn…); quản lý cư trú; quản lý xuát, nhập cảnh; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đòng dân cư…Làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; chủ động phòng, ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm nguy hiểm, gây bức xúc trong nhân dân như: tội phạm giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, tội phạm hoạt đông theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”, sử dụng công nghệ cao; tệ nạn cờ bạc, ma túy; các hành vi tham nhũng, “bảo kê” cho hoạt động phạm tội…

Ba là, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành Công an về nhiệm vụ bảo đảm an ninh,trật tự và xây dựng phong trào TDBVANTQ. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền về phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ gắn với tổ chức “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” và “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” nhằm tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ và quần chúng nhân dân về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; vai trò của quần chúng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào TDBVANTQ

Bốn là, thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Ủy ban MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ. Lực lượng Công an tăng cường phối hợp với Ban Dân vận tham mưu cho cấp ủy Đảng cùng cấp thực hiện có hiệu quả công tác Dân vận; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; xây dựng, duy trì và nhân rộng các  mô hình, điền hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự. Đòng thời, phối hợp triển khai có hiệu quả  các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào TDBVANTQ.

Năm là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở; xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó, tập trung nghiên cứu xây dựng các mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải cơ sở. Huy động các nguồn lực xã hội nhằm nhân rộng, duy trì mô hình Camera an ninh tại các khu dân cư, xã, thị trấn, CQDNNT và hộ gia đình nhằm trao đổi thông tin giữa các thành viên trong mô hình với lực lượng Công an phụ trách địa bàn để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình.

Sáu là, thường xuyên rà soát, đánh giá, phân loại, chuyển hóa địa bàn; thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, tổ chức rà soát, xác định xã, thị trấn theo 3 loại: trọng điểm phức tạp về ANTT; trọng điểm phức tạp về TTATXH; ít phức tạp về ANTT. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch hoàn thiện và hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục chuyển hóa địa bàn theo quy định; trong đó, tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh  phong trào TDBVANTQ, góp phần chuyển hóa thành công các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT.

Bảy là, thực hiện tốt công tác xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn. CQDNNT đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; xây dựng tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào TDBVANTQ. Tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện về tiêu chí, quy trình, hồ sơ, thr tục xét công nhận khu dân cư, xã, thị trấn, CQDNNT đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và ra quyết định công nhận theo quy định nhằm kịp thời đề nghị động viên, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất săc; phê bình nghiêm khắc đối với các đơn vị, địa phương, CQDNNT không thực hiện hoặc để xảy ra sai phạm, dẫn đến không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Tám là, làm tốt công tác xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt; công tác tham mưu, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn; công tác thi đua, khen thưởng phong trào TDBVANTQ. Hàng năm, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ bảo đảm hiệu quả, thiết thực nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng, 01 năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ thời gian tiếp theo. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện…

Có thể thấy, với những giải pháp nêu trên nhằm tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, Thủ trưởng các CQDNNT, sự tham gia, vào cuộc của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong xây dựng phong trào TDBVANTQ…sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả phong trào TDBVANTQ ngay từ cơ sở, các cụm dân cư và CQDNNT trên địa bàn huyện, đến năn 2025, sẽ không còn xã, thị trấn, CQDNNT trên địa bàn có phong trào TDBVANTQ yếu. Qua đó, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự ATXH, bảo vệ cuộc sống bình yên và ổn định chính trị, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Quỳnh Mai

Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​