Thứ 6 - 26/02/2016
Đảng, Nhà nước và Nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng - liệt sỹ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Miễn dịch sau tiêm phòng COVID-19 suy yếu theo thời gian, cần tiêm nhắc mũi ba sau tiêm mũi hai 3 tháng và tiêm mũi bốn sau tiêm mũi ba 4 tháng để được bảo vệ liên tục
Khuyến khích cá nhân, tổ chức Nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công https://dichvucong.dongnai.gov.vn tạo sự thuận lợi, nhanh chống, an toàn và tiết kiệm chi phí trong giao dịch hành chính
Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2021)
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới

Đó là chỉ đạo của ông Lương Hữu Ích – PCT.UBND huyện tại Hội nghị giao ban công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới với lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; các đơn vị: VP. Đăng ký đất đai tỉnh – CN Nhơn Trạch; Kho bạc Nhà nước huyện; NH. Vietitnbank – CN Nhơn Trạch; Công an huyện, Chi Cục Thuế Khu vực Long Thành – Nhơn Trạch; Bưu điện huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC trong năm 2022, UBND huyện Nhơn Trạch xác định chủ đề CCHC năm 2022 là “Kỷ cương, Sáng tạo và Hiệu qủa”. Mục tiêu là thực hiện quyết liệt công tác CCHC nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC; tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật, tổ chức, bộ máy, nâng cao trách nhiệm giải trình, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải thiện mức độ hài lòng của người dân và chỉ số CCHC cấp huyện thuộc nhóm 03 địa phương dẫn đầu cả tỉnh. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào CCHC; thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc I-Ofice; sử dụng chữ ký số xác thực văn bản điện tử…

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, UBND huyện đã thực hiện kiểm tra đột xuất tại 08 đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện (trong đó: vắng có lý do: 55 trường hợp; vắng không lý do: 00 trường hợp); thường xuyên kiểm tra hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các xã, thị trấn định kỳ 02 lần/01 lần và kiểm tra chuyên Ngành Nội vụ kết hợp kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát TTHC đối với 06/12 xã trên địa bàn đợt 1/2022. UBND huyện cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện niêm yết công khai các Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở làm việc hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã theo các ngành chuyên môn trên địa bàn tỉnh (cấp huyện: 264 TTHC; cấp xã: 110 TTHC); đã triển khai 186 TTHC cấp huyện, 81 TTHC cấp xã thực hiện dịch vụ công trực tuyến múc độ 3, 4; trong đó có 32 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 235 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đồng thời, công bố các TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, tất cả các TTHC đều được công khai trên cổng thông tin điện tử huyện. Ngoài ra, tiếp tục cập nhật, lựa chọn những hồ sơ đã hoàn thành đầy đủ, rõ ràng làm bộ hồ sơ mẫu để công khai cho người dân, doanh nghiệp tham khảo.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã có 58.843 hồ sơ phải xử lý; đã xử lý đúng hạn: 58.406 hồ sơ (tỷ lệ 99,26%); trễ hạn: 315 hồ sơ (tỷ lệ 0.54%); chưa đến hạn: 122 hồ sơ (tỷ lệ 0,21%). Cấp huyện có 26.042 hồ sơ phải xử lý; đã xử lý đúng hạn: 23.557 hồ sơ (tỷ lệ 99,46%); trễ hạn: 58 hồ sơ (tỷ lệ 0.22%); chưa đến hạn: 2427 hồ sơ (tỷ lệ 9,32%). Tổng số hồ sơ đã được tiếp nhận, giải quyết qua các dịch vụ công trực tuyến, cấp huyện: mức độ 3: 157 hồ sơ (tỷ lệ 1,06%), mức độ 4: 1.898 hồ sơ (tỷ lệ 12,82%). Cấp xã: mức độ 3: 1.311 hồ sơ (tỷ lệ 2,23%), mức độ 4: 5.395 hồ sơ (tỷ lệ 9,18%).

UBND huyện cũng xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo thẩm quyền qua Tổng đài 1022 là 26 phản ánh. Trong đó: lĩnh vực môi trường (03 phản ánh); xây dựng (02 phản ánh); đất đai (17 phản ánh); phản ánh chung Bộ phận Một cửa (03 phản ánh) và phản ánh khác (01 phản ánh). Đòng thời, đang xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện; 12/12 xã, thị trấn cũng đã xây dựng Đề án sắp xếp. Đã bổ nhiệm 10 trường hợp lãnh đạo đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc huyện; hoàn thành quy trình, ra quyết định tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp và các Hội đặc thù trực thuộc huyện đối với 12 trường hợp. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính và nhiệm vụ, công vụ năm 2022…1.png

Ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện  Phát biểu tại Hội nghị​


UBND huyện cũng tiếp tục ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý một cửa điện tử eGov để tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân; cập nhật kịp thời các Bộ TTHC của các ngành ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trên phần mềm quản lý một cửa điện tử để triển khai thực hiện; cung cấp dịch vụ công trực tuyến múc độ 3 trên cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh, huyện để phục vụ người dân và doanh nghiệp; triển khai dịch vụ, tiện ích tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, cấp xã để cung cấp đến người dân như: Tra cứu thông tin quy hoạch và sử dụng đất, tra cứu kết quả giải quyết TTHC, tra cứu TTHC trên website để phục vụ người dân…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Lương Hữu Ích cho rằng, trong 6 tháng đầu năm 2022, nhìn chung công tác giải quyết TTHC cho  người dân được các cơ quan, đơn vị, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện, xã đều thực hiện tốt. Tuy nhiên, vẫn còn hồ sơ bị trễ hạn…Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị, đối với những hồ sơ đất đai liên thông giữa Phòng Tài nguyên – Môi trường, Thuế và Văn phòng Đăng ký QSDĐ cần phải chấn chỉnh lại việc xử lý hồ sơ trong 6 tháng cuối năm ở lĩnh vực này. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh giải quyết hồ sơ chứng thực hợp đồng để tạo điều kiện cho người dân không phải làm bên ngoài mất nhiều chi phí.

Phó chủ tịch huyện cũng đãnh giá việc thực hiện hồ sơ qua DVC chưa cao, do đó, đề nghị các cơ quan, địa phương nghiên cứu giải pháp pháp đẩy mạnh việc người dân giải quyết TTHC qua DVC, phấn đấu đạt tỷ lệ từ 20%  trở lên. Bộ phận Một cửa các cấp cần: Chấn chỉnh việc vắng mặt của cán bộ, công chức trong thời gian làm việc, tránh để bị nhắc nhở và phê bình. Đối với việc thực hiện chỉ đạo của huyện vẫn còn một số phòng, ban, các địa phương chưa thực hiện theo đúng tiến độ được giao, còn để huyện có những văn bản nhắc nhở, đề nghị chấn chỉnh trong thời gian tới; Rà soát, đơn giản hóa TTHC còn hạn chế chưa có nhiều đề xuất.

Tiếp tục đẩy mạnh việc ký văn bản bằng chữ ký số. Giao Phòng Nội vụ và Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND huyện quy định đối với loại văn bản nào phải sử dụng chữ ký số. Đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về CCHC, đề nghị Phòng Nội vụ rà soát các pano về tuyên truyền CCHC để sửa chữa và thay thế. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải, hướng dẫn cách sử dụng DVC lên Website của huyện và các kênh thông tin để người dân biết tiếp cận và sử dụng.

Phòng Nội vụ huyện tiếp tục theo dõi và tham mưu huyện nâng cao hiệu quả CCHC của huyện. Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát trên hệ thống camera (01tuần/2 lần) và có báo cáo về UBND huyện. Phối hợp với Văn phòng UBND huyện kiện toàn lại Bộ phận Một cửa huyện, khẩn trương đánh giá kết quả CCHC 6 tháng đầu năm và triển khai quy định mới về đánh giá 6 tháng cuối năm.

Phòng Văn hóa và Thông tin đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, chuẩn bị lộ trình trước để phối hợp VNPT xây dựng đề cương để đưa ra lộ trình từng giai đoạn triển khai chuyển đổi số trên cơ sở đó triển khai thực hiện, phối hợp với Nội vụ, văn phòng HĐND&UBND huyện kiểm tra chữ ký số; theo dõi, sử dụng I-Office để kịp thời nhắc nhở. Tham mưu triển khai Hội nghị chuyển đổi số để cung câp thông tin đến CBCC, doanh nghiệp, các xã (Tổ công nghệ số cộng đồng). Khẩn trương tham mưu đầu tư nâng cấp máy chủ và khảo sát trang thiết bị công nghệ thông tin tại bộ phận một cửa huyện và xã báo cáo UBND huyện để có phương án đầu tư, thay thế đảm bảo trang thiết bị phục vụ cho hoạt động, phục vụ người dân của bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp.

Văn phòng HĐND&UBND huyện kiểm tra đôn đốc các văn bản của huyện đến với các phòng bán, các xã, thị trấn; nhắc nhở CBCC, VC làm việc tại Bộ phận Một cửa làm việc đúng giờ, tránh tình trang người dân đến mà chưa có người tiếp nhận hồ sơ; hạn chế giải quyết hồ sơ trễ hẹn, nghiên cứu nâng tỷ lệ DVC 3, 4  (nhất là trong lĩnh vực đất đai);

 Các cơ quan, các xã cần phải chấn chỉnh, khắc phục việc xử lý công việc trên phần mềm quản lý văn bản điện tử (qua theo dõi còn chậm trễ). Các xã, thị trấn chủ động rà soát và báo cáo tình trạng trang thiết bị CNTT tại Bộ phận Một cửa của xã để các ngành có liên quan đi thẩm định và lên kế hoạch thay thế. Quán triệt công chức, viên chức về thái độ phục vụ, ứng xử trong hành chính nhất là đối với việc tiếp công dân và giải quyết TTHC. Nếu phát hiện cán bộ nhũng nhiễu người dân thì cần phải xử lý nhiêm và thây thế người khác. Tăng cường tuyên truyền giải quyết TTHC qua DVC, dịch vụ bưu chính công ích. Niêm yết các bộ TTHC được sửa đổi, bổ sung kịp thời và cử cán bộ, đoàn viên hỗ trợ người dân thực hiện DVC. Đồng thời, xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của cơ quan, đơn vị mình để ban hành.

Minh Châu


1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​