Skip Ribbon Commands Skip to main content
 

 Nội dung bản tin

 
Triển khai thực hiện Chiến lược và Chương trình quốc gia về Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Nhơn Trạch năm 2017
Cập nhật: 14-06-2017 02:43
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong chỉ đạo thực hiện công tác Bình đẳng giới và hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN). Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến Bình đẳng giới và VSTBPN trên địa bàn huyện. Năm 2017, UBND huyện tiếp tục tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới và VSTBPN, với các mục tiêu cụ thể như:

 Mục tiêu 1: Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Phấn đấu có trên 55% các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và trên 30% UBND các xã có lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Mục tiêu 2: Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động. Trong đó: Tổng số người được tạo việc làm mới bảo đảm ít nhất 45% cho mỗi giới (nam và nữ); Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp kinh doanh đạt trên 35%; Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 35% trở lên.

Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trong đó: Tỷ lệ biết chữ của nam và nữ trong độ tuổi từ 15 đến 40 ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn đạt trên 99%; Tỷ lệ nữ thạc sỹ đạt 30% trên tổng số người tham gia đào tạo.

Mục tiêu 4: Bảo đảm Bình đẳng giới trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Trong đó: Tỷ số giới tính khi sanh không vượt quá 108 trẻ sơ sinh trai/100 trẻ sơ sinh gái; Phấn đấu không để xảy ra tử vong bà mẹ liên quan đến thai sản; Phấn đấu trên 95% phụ nữ mang thai được tiếp cận dịch vụ chăm sóc và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con và giảm tỷ lệ phá thai xuống dưới 13/100 trẻ đẻ sống.      

Mục tiêu 5: Bảo đảm Bình đẳng giới trong lĩnh vực văn hoá và thông tin. Trong đó: đảm bảo ít nhất 80% sản phẩm truyền thông được phát hành, lưu thông trên địa bàn huyện được kiểm soát chặt chẽ nhằm loại trừ nội dung định kiến giới; Đài Truyền thanh huyện và truyền thanh xã có chuyên mục, chuyên đề nâng cao nhận thức về Bình đẳng giới ít nhất mỗi tháng một lần.  

Mục tiêu 6: Bảo đảm Bình đẳng giới trong đời sống gia đình, từng bước xoá bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Rút ngắn khoảng cách về thời giant ham gia công việc gia đình của nữ so với nam xuống 1,5 lần; Trên 80% số nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện, được tư vấn về pháp lý và sức khoẻ, được hỗ trợ và chăm sóc tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; 85% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện và được tư vấn tại các cơ sở tư vấn vầ phòng, chống bạo lực gia đình.  Có 100% số nạn nhân bị buôn bán trở về thông qua trả, được giải cứu, số nạn nhân bị buôn bán tự trở về được phát hiện được hưởng các dịch vụ hỗ trợ và tái hoà nhập cộng đồng (nếu có).

Mục tiêu 7: Nâng cao năng lực quản lý về Bình đẳng giới. Có trên 85% dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được xác định có nội dung liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới. Có trên 90% thành viên các Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp pháp luật các cấp được tập huấn kiến thức về giới, phân tích giới và lồng ghép giới. Tiếp tục kiện toàn, bố trí cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cơ quan, đơn vị các cấp; hình thành đội ngũ cộng tác viện, tình nguyện viên tham gia công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở sơ sở. Có 100% cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp, các ngành được tập huấn nghiệp vụ ít nhất một lần trong năm.

Để hoàn thành được tốt các mục tiêu trên, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020. UBND huyện cũng đã đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể cho từng mục tiêu. Trong đó, tập trung thực hiện đa dạng hoá các hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức để thay đổi hành vi, thực hiện Bình đẳng giới của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tổ chức kiểm tra công tác Bình đẳng giới, VSTBPN ở một số địa phương trên địa bàn…

                                                               Đoàn Mai​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.

 

 Thông báo

 


 

 Hình ảnh

 
 •                ...
 •                ...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...
 • Chủ tịch nước tặng Huân chương...

 

 Liên Kết Website