Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về việc tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX, nhằm giúp các đơn vị có thêm nguồn thông tin để tổ chức thực hiện, Ban biên tập đăng toàn văn hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

TỈNH ỦY ĐỒNG NAI                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 BAN TUYÊN GIÁO                         Biên Hòa, ngày 11 tháng 8 năm 2010

            *

  Số: 36- HD/BTGTU

 

HƯỚNG DẪN

tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX

 

Thực hiện Kế hoạch số 147- KH/TU ngày 09/6/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng công bố, lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX; ngày 05/8/2010, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 33- KH/BTGTU về việc “Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX”. Để việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến đạt kết quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ IX (sau đây gọi tắt là dự thảo Báo cáo) như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Báo cáo chính trị nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, xây dựng những định hướng lớn của tỉnh; phát huy dân chủ, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân; giúp Tỉnh ủy, Tiểu ban Văn kiện Đại hội IX Đảng bộ tỉnh nắm được tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, cán bộ, đảng viên để bổ sung, chỉnh sửa, tiếp tục hoàn thiện dự thảo, thể hiện sự tập trung ý chí của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

2. Yêu cầu:

- Bám sát nội dung của dự thảo Báo cáo dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy; tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác ý kiến thảo luận, góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 - Góp ý trên tinh thần xây dựng và phát triển; Ý kiến thảo luận, góp ý phải được phân định, sắp xếp và tổng hợp theo nhóm nội dung các vấn đề mà dự thảo Báo cáo đã nêu và trình tự, tiêu đề trong dự thảo Báo cáo.

- Bản tổng hợp phải vừa mang tính khái quát cao, vừa chắt lọc những vấn đề cụ thể, thể hiện đúng tinh thần của các ý kiến. Việc tổng hợp ý kiến không bình luận, nhận xét theo ý kiến chủ quan của cán bộ tổng hợp.

II. NỘI DUNG TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN: (đối tượng, thời gian, chương trình)

1. Đối tượng lấy ý kiến:

1.1. Đối với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân cư trú tại địa phương: (trừ các đồng chí thuộc đối tượng mục 1.2 của Hướng dẫn này): Ban Công tác Mặt trận ấp, khu phố chủ trì họp dân trên địa bàn để lấy ý kiến và ghi chép, tổng hợp các ý kiến của các tầng lớp nhân dân, gửi về Ban Tuyên giáo cơ sở xã, phường, thị trấn.

Thời gian: Trước ngày 19/8/2010.

- Ban Tuyên giáo cơ sở có trách nhiệm tổng hợp ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân gửi về cấp huyện thông qua Ban Tuyên giáo các huyện ủy, Thị ủy Long Khánh, Thành ủy Biên Hòa.

Thời gian: Trước ngày 22/8/2010.

- Ban Tuyên giáo cấp huyện tổng hợp ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn gửi về tỉnh thông qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thời gian: Trước ngày 24/8/2010.

1.2. Đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên công tác tại các cơ quan ban, ngành; MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh: Tổ chức họp lấy ý kiến đóng góp theo cơ quan, đơn vị, sở, ngành công tác; ghi chép, tổng hợp ý kiến góp ý và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thời gian: Trước ngày 24/8/2010.

2. Chương trình lấy ý kiến:

- Thời gian: Ít nhất 01 buổi.

- Tài liệu: Đĩa DVD, phụ trang Báo Đồng Nai.

- Nội dung:

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Nghe giới thiệu tổng quát về mục đích yêu cầu việc lấy ý kiến đóng góp cho văn bản (thông qua đĩa DVD).

+ Chủ trì hội nghị lấy ý kiến tổng hợp theo mẫu.

3. Phương pháp tổng hợp:

3.1. Bố cục bản tổng hợp:

Bản tổng hợp gồm 3 phần:(kèm theo mẫu)

- Phần nhận xét chung: nêu khái quát về số lượng ý kiến phát biểu; xu hướng chung (nhất trí, không nhất trí, ý kiến khác…); nhận xét về dự thảo văn kiện (tính công phu, nghiêm túc, nội dung, bố cục….).

- Phần tổng hợp từng vấn đề theo trình tự bố cục của dự thảo Báo cáo chính trị.

- Phần đề xuất kiến nghị: Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những vấn đề có liên quan đến nội dung dự thảo Báo cáo chính trị.

3.2. Xác định số lượng và mức độ ý kiến:

- Số lượng ý kiến: nêu cụ thể số người tham dự, số lượng ý kiến phát biểu.

- Mức độ ý kiến:

+ “Hầu hết ý kiến”: sử dụng khi có khoảng ¾ trở lên số ý kiến có cùng chính kiến.

+ “Đa số ý kiến”: sử dụng khi có khoảng ½ đến dưới ¾ số ý kiến có cùng chính kiến.

+ “Nhiều ý kiến”: sử dụng khi có khoảng ¼ đến dưới ½ số ý kiến có cùng chính kiến.

+ “Một số ý kiến”: sử dụng khi có dưới ¼ số ý kiến có cùng chính kiến.

+ “Có ý kiến”: sử dụng trong trường hợp có một vài ý kiến có sự khác biệt hoặc đáng lưu ý về một vấn đề nào đó.

3.3. Đối với các ý kiến phản ánh nguyên văn:

Những ý kiến đề nghị bổ sung, sửa đổi, thay đổi cấu trúc, tiêu đề hoặc một đoạn, một câu, một từ hoặc một cụm từ cần được phản ánh đầy đủ, ghi nguyên văn, đồng thời phải nêu rõ ở đoạn nào, trang nào trong dự thảo Báo cáo chính trị. Đối với các ý kiến có lập luận sâu sắc và ý kiến khác với dự thảo Báo cáo chính trị, cần được ghi lại đầy đủ, chính xác gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Báo Đồng Nai đăng toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ VII để lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo các huyện, Thị ủy Long Khánh, Thành ủy Biên Hòa phối hợp với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam cùng cấp hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân.

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng đề nghị Ban Thường trực MTTQ tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để chỉ đạo việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ và quần chúng nhân dân.

3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện đĩa DVD thời lượng 60 phút giới thiệu dự thảo văn kiện do đồng chí Huỳnh Văn Tới, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên của Tỉnh ủy trình bày nhằm phục vụ việc lấy ý kiến.

4. Đề nghị Thường trực các cấp ủy chỉ đạo việc phối hợp tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có trách nhiệm tổng hợp toàn bộ ý kiến đã được Thường trực các cấp ủy trực thuộc, MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn có trách nhiệm tổng hợp các nội dung góp ý gửi qua địa chỉ Email: bantuyengiao06@yahoo.com.vn và các ý kiến góp ý qua các cơ quan báo chí trong tỉnh theo Kế hoạch 33- KH/BTGTU ngày 05/8/2010 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thời gian: Trước ngày 25/8/2010.

Đề nghị các đồng chí không xây dựng hướng dẫn của địa phương, cơ quan, đơn vị mà căn cứ hướng dẫn này tổ chức thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ và thời gian qui định.

                                                                                K/T TRƯỞNG BAN

                                                                               PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

                                                                                  (đã ký) 

 

 

                                                                                 Nguyễn Văn Long

 

  Gửi          In         Phản hồi         Top

Tin đã đưa
 
Thăm dò dư luận
Bạn hãy cho biết ý kiến của mình về mô hình "1 cửa liên thông"
Rất tốt, hãy tiếp tục thực hiện vì giúp người dân giảm việc đi lại, tiết kiệm thời gian, thời gian giải quyết hồ sơ nhanh hơn.
Không nên thực hiện, hãy để người dân nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận "1 cửa" của huyện.
Tôi không thấy khác biệt gì trong việc có thực hiện hay không mô hình này.
  
Liên kết website
Đăng nhập
Từ điển
Số lượt truy cập
8018995