Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
  
  
Attachment10/29/2021
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ của mạng cáp phân phối tín hiệu truyền hình, âm thanh và các dịch vụ tương tác”
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Thông tư5
  
Attachment10/29/2021
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin”
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Thông tư5
  
Attachment10/29/2021
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truyền hình cáp giao thức Internet (IPTV)”
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Thông tư5
  
Attachment10/31/2021
Hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Chỉnh phủ3Thông tư5
  
Attachment1/7/2021
Về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Chỉnh phủ3VH-XH4Nghị quyết4
  
Attachment6/17/2021
Quyết định Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Quyết định1
  
Attachment4/15/2021
Quy chế Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
UBND huyện11Thông tin - Truyền thông7Kế hoạch7
  
Attachment4/5/2021
Kế hoạch Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin trên địa bàn huyện Nhơn Trạch giai đoạn 2021-2025
UBND huyện11Thông tin - Truyền thông7Kế hoạch7
  
Attachment6/21/2021
Kế hoạch Triển khai Chuyển đổi số giai đoạn năm 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của UBND huyện Nhơn Trạch
UBND huyện11Thông tin - Truyền thông7Kế hoạch7
  
Attachment2/24/2021
Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch năm 2021
UBND huyện11Thông tin - Truyền thông7Kế hoạch7
  
Attachment12/28/2020
Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính huyện Nhơn Trạch năm 2021
UBND huyện11Thông tin - Truyền thông7Kế hoạch7
  
Attachment2/24/2021
Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025
UBND huyện11Thông tin - Truyền thông7Kế hoạch7
  
Attachment12/31/2020
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Bộ Công an7VH-XH4Thông tư5
  
Attachment10/4/2001
Luật phòng cháy chữa cháy
Quốc hội10VH-XH4Luật9
  
Attachment7/1/2014
Luật Đất đai
Quốc hội10Đất đai1Luật9
  
Attachment1/3/2020
Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Chỉnh phủ3Đất đai1Nghị định6
  
Attachment5/19/2014
Quy định về bản đồ địa chính
Bộ Tài nguyên và Môi trường6Đất đai1Thông tư5
  
Attachment9/29/2017
Quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luất đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai
Bộ Tài nguyên và Môi trường6Đất đai1Thông tư5
  
Attachment6/30/2016
Quy định loại cây lâu năm được chứng nhần quyền sở hữu
Bộ Nông nghiệp và Phát triễn Nông thôn9Đất đai1Thông tư5
  
Attachment6/22/2016
Quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất
Bộ Tài chính8Đất đai1Thông tư5
  
Attachment4/4/2015
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức về cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
Bộ Tài nguyên và Môi trường6Đất đai1Thông tư5
  
Attachment5/19/2014
Quy định về hồ sơ địa chính
Bộ Tài nguyên và Môi trường6Đất đai1Thông tư5
  
Attachment6/2/2014
Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất
Bộ Tài nguyên và Môi trường6Đất đai1Thông tư5
  
Attachment5/19/2014
Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Đất đai1Thông tư5
  
Attachment1/6/2017
Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
Chỉnh phủ3Đất đai1Nghị định6
  
Attachment5/15/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
Chỉnh phủ3Đất đai1Nghị định6
  
Attachment5/15/2014
Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Chỉnh phủ3Đất đai1Nghị định6
  
Attachment3/19/2021
Quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ
Chỉnh phủ3Tư pháp3Nghị định6
  
Attachment2/3/2021
Ban hành Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
Bộ Thông tin và Truyền thông4Thông tin - Truyền thông7Quyết định1
  
Attachment12/29/2020
Quy định về lễ tân đối ngoại đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Tỉnh ủy2Quyết định1
1 - 30Next