Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG - LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC ĐÃ XẢ THÂN VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
KHUYẾN KHÍCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG https://dichvucong.dongnai.gov.vn TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH

Chức năng nhiệm vụ

HUYỆN ỦY - HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN - ỦY BAN NHÂN DÂN - ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN NHƠN TRẠCH

Trụ sở : đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

I.      Chức năng và quyền hạn

1. Bí thư Huyện ủy

-   Thay mặt Huyện ủy chủ trì các công việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy; chủ trì, định hướng thảo luận và kết luận các hội nghị của Huyện ủy, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy. Chủ động đề xuất, trao đổi trong Thường trực Huyện ủy những vấn đề lớn, quan trọng để đưa ra Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận, quyết định.

-   Trực tiếp tổ chức, quán triệt trong Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và chỉ đạo tổ chức quán triệt trong Đảng bộ, nhân dân địa phương về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo và định hướng chuẩn bị đề xuất những vấn đề quan trọng nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng để Huyện ủy hoặc Ban Thường vụ Huyện ủy thảo luận, quyết định; đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện những vấn đề được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ quyết định.

-  Chỉ đạo các đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Thay mặt Huyện ủy, BTV Huyện ủy ký các nghị quyết, chỉ thị và các văn bản của Huyện ủy và BTV Huyện ủy.​

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ thư điện tử: 


2. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

- Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy trong chỉ đạo việc chuẩn bị, thẩm định dự thảo quy chế và chương trình làm việc toàn khóa của Huyện ủy.

- Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy điều hành hoạt động các Ban Đảng huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy và các cấp ủy trực thuộc huyện để giải quyết công việc hằng ngày của Đảng bộ

-  Trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các Ban Đảng Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể huyện và phụ trách Văn phòng Huyện ủy; chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp giữa các tổ chức đảng, nhà nước, MTTQ và các đoàn thể nhân dân để tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Tỉnh ủy và của Huyện ủy.

-  Chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể: công tác dân vận; công tác đối ngoại; thi đua, khen thưởng, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng; công tác tài chính Đảng, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật theo quy định;…

 - Số điện thoại: 

- Địa chỉ thư điện tử: 

3. Phó Bí thư Huyện ủy

- Chủ trì chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung, chương trình, kế hoạch công tác của BCH Đảng bộ huyện, BTV và TT Huyện ủy về xây dựng tổ chức cơ sở đảng.

- Chịu trách nhiệm chính trong chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa các cấp ủy đảng, tổ chức đảng trực thuộc, cơ quan nhà nước, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy để nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Huyện ủy về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và công tác đảng viên.

- Chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trong sạch, vững mạnh; việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên. Chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; chỉ đạo nghiên cứu, sơ kết, tổng kết, nhân rộng những điển hình tiên tiến về TCCSĐ trong sạch vững mạnh; trực tiếp chỉ đạo công tác thực hiện Quy chế dân chủ; chỉ đạo công tác xây dựng nông thôn mới.

 - Số điện thoại: 0251.3251.119

- Địa chỉ thư điện tử: hu-nt@dongnai.gov.vn​​​

4. Bà Dương Thị Mỹ Châu - Chủ tịch HĐND huyện

-    Chịu trách nhiệm chung hoạt động của HĐND, lãnh đạo hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện; giữ mối liên hệ với UBND, các cơ quan nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN, các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp, các tổ chức xã hội khác và công dân.

-   Chủ tọa các kỳ họp HĐND huyện; ký chứng thực các Nghị quyết của HĐND huyện, biên bản các kỳ họp, các quyết định phát sinh giữa hai kỳ họp và thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

-    Phụ trách công tác tổ chức của HĐND huyện.

-   Các nhiệm vụ khác theo quy chế làm việc của Thường trực HĐND.

- Số điện thoại: 

- Địa chỉ thư điện tử: 


 

5. Ông Đặng Kim Hoàn - Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

-   Giúp Chủ tịch HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch. Khi Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực vắng thì Phó Chủ tịch HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực theo sự ủy quyền.

-  Chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ đối với lĩnh vực Kinh tế Xã hội và một phần nhiệm vụ khối Pháp chế của HĐND huyện.

-    Phối hợp với UBND huyện giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện Nghị quyết của HĐND trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND; xem xét, chỉ đạo tham mưu giúp Chủ tịch HĐND huyện quyết định, điều chỉnh, bổ sung những biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết của HĐND.

-    Chỉ đạo lập chương trình hoạt động, chương trình giám sát và tổng hợp kết quả giám sát của HĐND huyện hàng năm.

-  Chịu trách nhiệm chỉ đạo tiếp nhận, xử lý các ý kiến cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND huyện.

-    Ký các văn bản hành chính trong phạm vi công việc của HĐND huyện

-   Chịu trách nhiệm về công tác đối nội của HĐND huyện.

-    Là người phát ngôn của HĐND huyện.

-  Các nhiệm vụ khác theo quy chế làm việc của Thường trực HĐND.

 Số điện thoại:0251.3521.331

- Địa chỉ thư điện tử: ​​​​

 


6. Bà Nguyễn Thị Giang Hương - Chủ tịch UBND huyện

    - Chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND huyện: Lãnh đạo các thành viên UBND huyện, thủ trưởng các cơ quan thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã; chủ tọa các phiên họp UBND huyện.
     - Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác như sau:
     Tổ chức cán bộ, Quy hoạch, Kế hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các dự án đâu tư, tài chính - ngân hàng, thuế, kho bạc... và một sô ngành thuộc lĩnh vực nội chính.
     Chỉ đạo những nhiệm vụ lớn, đột xuất, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tê, văn hóa, xã hội, đôi ngoại, quôc phòng, an ninh.
     Quyết định những giải pháp đặc biệt quan trọng, có tính chất đột phá về chỉ đạo điêu hành trong từng thời gian mà Chủ tịch cần phải trực tiệp xử lý.
      -  Làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo của huyện về phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện, chỉ đạo công tác thanh tra công vụ và làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng Ban An Toản giao thông huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo AIDS, TP & TNXH huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, Trưởng các Ban Chỉ đạo của huyện theo các lĩnh vực liên quan và làm Chủ tịch Hội đông giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của huyện.
- Số điện thoại:
- Địa chỉ thư điện tử: ​gianghuongnt@dongnai.gov.vn

7. Ông Lương Hữu Ích - Phó Chủ tịch UBND huyện

-  Phụ trách Khối Văn hóa Xã hội như: Văn hóa - thể thao và du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế, báo chí, phát thanh, truyền hình, lao động - thương binh xã hội, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, quy chế dân chủ, dân vận chính quyền và các vấn đề xã hội, xóa đói giảm nghèo, dân số gia đình và trẻ em, công tác tôn giáo - dân tộc, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, hoạt động của các tô chức Hội; công tác nội chính: công tác tư pháp, phố biến giáo dục pháp luật, công tác cải cách hành chính; phụ trách công tác Văn phòng; giải quyết khiêu nại, tô cáo thuộc lĩnh vực phụ trách.

- Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của huyện theo lĩnh vực liên quan.

- Thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều hành hoạt động của UBND huyện khi Chủ tịch ủy quyền; Chủ tọa các cuộc họp UBND huyện theo sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

- Số điện thoại:

- Địa chỉ thư điện tử:​
8. Ông Nguyễn Thế Phong - Phó Chủ tịch UBND huyện
        - Phụ trách Khối Quy hoạch – Xây dựng thuộc các lĩnh vực: quy hoạch - xây dựng, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, giao thông vận tải, điện, nước, nhà ở, công sở (hạ tầng kỹ thuật), giải quyết đơn khiêu nại, tô cáo.
       - Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của huyện theo lĩnh vực liên quan.

- Thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều hành hoạt động của UBND huyện khi Chủ tịch ủy quyên; Chủ tọa các cuộc họp UBND huyện theo sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện.

- Số điện thoại:

- Địa chỉ thư điện tử: ​​phongnt@dongnai.gov.vn
9. Ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Chủ tịch UBND huyện

-   Phụ trách Khối Kinh tế thuộc các lĩnh vực: công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, xây dựng nông thôn mới, công tác thu hồi đất, bồi thường - giải phóng mặt bằng, tái định cư, phòng chống lụt bão, hạn hán, phòng cháy chữa cháy, tài nguyên - môi trường.

-  Làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo của huyện theo lĩnh vực liên quan.

-  Thay mặt Chủ tịch chủ trì và điều hành hoạt động của UBND huyện khi Chủ tịch ủy quyên; Chủ tọa các cuộc họp UBND huyện theo sự ủy nhiệm của Chủ tịch UBND huyện;

- Số điện thoại:

- Địa chỉ thư điện tử: ​​​

  

8. Bà Phạm Thị Kiều Thu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

- Là người đứng đầu, lãnh đạo chung, chịu trách nhiệm trước Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác Mặt trận trên địa bàn huyện; chủ trì các Hội nghị của Ủy ban và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện (khi vắng mặt thì ủy quyền cho các Phó Chủ tịch chủ trì Hội nghị); chỉ đạo, quán triệt, đôn đốc việc vận dụng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào công tác Mặt trận; chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của cơ quan; thực hiện chế độ trách nhiệm là người đứng đầu cơ quan.

- Chịu trách nhiệm công tác tổ chức cán bộ - tư tưởng; công tác tôn giáo – dân tộc; công tác thi đua, khen thưởng; đối nội - đối ngoại; Hội đồng nhân dân. Trưởng Ban Cứu trợ; Trưởng ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ quan; Trưởng các Ban vận động do MTTQ chủ trì. Tham gia thành viên các Ban chỉ đạo của huyện; hoạt động của Hội Người Cao tuổi.

9. Ông Nguyễn Thanh Hòa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

- Giúp Chủ tịch kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở và điều hành hoạt động cơ quan; thay mặt Ban Thường trực giải quyết các công việc hàng ngày theo nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.

- Phụ trách trực tiếp lĩnh vực Văn phòng; công tác Tôn giáo – dân tộc; công tác thi đua – khen thưởng; công tác tập huấn cán bộ; nhân sĩ, trí thức; các tổ chức thành viên; công tác xây dựng cơ sở; công tác tuyên truyền; Chương trình I (xây dựng ấp văn hóa); một số hoạt động dân chủ - pháp luật (Tiếp xúc cử tri, Ngày pháp luật, Đề án 02-212); cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; khối Kiều bào và Thân nhân Kiều bào; Phối hợp Công an huyện tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; An toàn giao thông; phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội; Tổ trưởng Tổ vận động; Ban cứu trợ; hoạt động Thanh tra nhân dân; giám sát đầu tư của cộng đồng. Tham gia thành viên BCH Hội Nạn nhân chất độc da cam; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội thẩm nhân dân.​
1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​