Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG - LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC ĐÃ XẢ THÂN VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
KHUYẾN KHÍCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG https://dichvucong.dongnai.gov.vn TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH
​ Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

       Sáng 27/3/2024, Huyện uỷ Nhơn Trạch tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Các đồng chí: Lê Thành Mỹ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Dương Thị Mỹ Châu – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thị Giang Hương – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện dự và đồng chủ trì hội nghị.

28.3.2024b.png
Đồng chí Lê Thành Mỹ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị

 

       Qua 10 năm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp về văn hóa đã được cấp ủy các cấp triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về vị trí, vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và phát triển văn hóa con người Việt Nam có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước một cách đầy đủ hơn. Những giá trị văn hóa, đạo lý truyền thống của dân tộc, địa phương được khơi dậy, giữ gìn và phát huy, hình thành những phong trào mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Công tác xã hội hóa về đầu tư, xây dựng thiết chế văn hóa ngày càng phát triển. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng. Đến nay, toàn huyện có 52/52 ấp, khu phố giữ vững danh hiệu ấp/khu phố văn hóa; 12/12 xã, thị trấn đạt mức II xã, thị trấn chuyển hóa không còn tệ nạn ma túy, mại dâm; 94,57% cơ quan, đơn vị khối cơ quan, xã, trường học đạt chuẩn văn hóa; 100% doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 98,55% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa; 100% các ấp, khu phố tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; 11/11 xã văn hóa nông thôn mới, 10/11 xã Nông thôn mới nâng cao, 01 thị trấn đăng ký xây dựng đô thị văn minh; 52/52 quy ước đã được UBND huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện quy ước đúng theo quy định, trong đó có triển khai, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Hiện nay huyện có 12 CLB “Đờn ca tài tử” đã thu hút đông đảo đội ngũ nghệ nhân đam mê, yêu thích đờn ca – tài tử, qua đó, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá, nghệ thuật truyền thống đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; 100%  di tích quốc gia và tỉnh trên địa bàn huyện được tu bổ, tôn tạo; 12 Trung tâm VHTT-HTCĐ, 52 Nhà văn hóa ấp, khu phố thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí…thu hút hàng ngàn người dân tham gia, góp phần làm phong phú thêm đời sống vật chất tinh thần của nhân dân….

          Tại hội nghị, các vị đại biểu đã được nghe đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trên địa bàn huyện, đồng thời đóng góp ý kiến, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thành Mỹ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu dương những thành quả các ngành, các địa phương của huyện đã nỗ lực đạt được trong 10 năm qua, đồng thời đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới, khắc phục triệt những hạn chế đã được nêu, ra sức phấn đấu xây dựng văn hóa, con người Nhơn Trạch phát triển toàn diện, lối sống tốt đẹp đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Đồng chí Bí thư Huyện uỷ cũng yêu cầu, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về văn hóa gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền về quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện đồng bộ giữa nhiệm vụ phát triển văn hóa với phát triển kinh tế trong quá trình đô thị hóa; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân, làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người; Tạo môi trường văn hóa lành mạnh; Đẩy mạnh xã hội hóa về lĩnh vực văn hóa, thể thao; ưu tiên đầu tư nguồn lực cho việc bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống, lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế với phát huy bản sắc văn hóa của địa phương; Tích cực triển khai và nâng cao chất lượng Phong trào TDĐKXDĐSVH, trong đó chú trọng xây dựng gia đình văn hoá; ấp/khu phố văn hoá; cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; Coi trọng công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng CB,CC để tạo nguồn nhân lực phục vụ tốt cho việc phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội; Bảo tồn, phát huy di sản văn hoá, di tích lịch sử văn hoá, Đờn  ca – Tài tử vừa phục vụ giáo dục truyền thống vừa phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đẩy mạnh thanh kiểm tra các hoạt động văn hoá trên địa bàn, nhất là các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hoá dễ phát sinh tệ nạn xã hội;…nhằm đưa sự nghiệp văn hóa của tỉnh Đồng Nai nói chung, huyện Nhơn Trạch nói riêng phát triển toàn diện và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra…

28.3.2023b1.png
Đồng chí Dương Thị Mỹ Châu – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ,

 Chủ tịch HĐND huyện trao thưởng cho các cá nhân tại Hội nghị


28.4.2024b2.png
Đồng chí Nguyễn Thị Giang Hương – Phó Bí thư Huyện uỷ,

Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho các cá nhân tại Hội nghị

 

 

Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 07 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

V.Trường – Đ.Mai


1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​