Thứ 6 - 26/02/2016
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN HUYỆN NHƠN TRẠCH RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM TÁI THÀNH LẬP HUYỆN NHƠN TRẠCH (01/9/1994-01/9/2024)
ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN CÁC ANH HÙNG - LIỆT SỸ, THƯƠNG BINH, NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI NƯỚC ĐÃ XẢ THÂN VÌ SỰ NGHIỆP GIẢI PHÓNG DÂN TỘC, XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC
KHUYẾN KHÍCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC NỘP HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG https://dichvucong.dongnai.gov.vn TRONG GIAO DỊCH HÀNH CHÍNH
​Huyện Nhơn Trạch: Khẩn trương tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 23/12/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Ngày 31/12/2022, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 170/NQ-CP về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm mục đích triển khai thực hiện Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15.

20.2.2023 - Copy.png

Hội Phụ nữ xã Long Tân tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)


Theo đó, UBND huyện Nhơn Trạch đã ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm khẩn trương lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn huyện để góp phần hoàn thiện đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Về đối tượng lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện bao gồm: Các tầng lớp nhân dân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng hiện nay đang công tác, làm việc trên địa bàn huyện Nhơn Trạch; Các cơ quan nhà nước ở huyện và ở địa phương; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nhơn Trạch và các tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức xã hội; Các doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh và tổ chức kinh tế khác trên địa bàn huyện Nhơn Trạch; Các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đóng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và các chuyên gia và nhà khoa học.

Về nội dung lấy ý kiến bao gồm: Bố cục, nội dung và kỹ thuật trình bày của  dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, giá đât; (7) Chế độ quản liệu, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giá sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

Ngoài ra, việc lấy ý kiến đối với các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng cụ thể như:

            - Các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng hiện đang công tác, làm việc trên địa bàn huyện Nhơn Trạch: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quôc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; (7) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

            - Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác: (1) Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền hàng năm; (2) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (3) Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; (4) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu từ thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (5) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (7) Các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (8) Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

            - Các cơ quan, nhà nước ở địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp: (1) Thẩm quyền giao đât, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất: (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu ố; (5) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (6) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (7) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (8) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; (9) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (10) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

 - Các chuyên gia, nhà khoa học: (1) Pham vi điều chỉnh; (2) Giải thích từ ngữ; (3) Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: (4) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; (5) Chế độ sử dụng đất đa mục đích, đất xây dựng công trình ngầm, trên không; (6) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể.

  Việc lấy ý kiến Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được thông qua các hình thức như: Góp ý trực tiếp bằng văn bản; người dân góp ý trực tiếp với UBND các xã, thị trấn để tổng hợp  lấy ý kiến báo cáo UBND huyện; Thảo luận tại các hội nghị, hội thảo,  tọa đàm theo địa phương và theo từng lĩnh vực do cơ quan có trách nhiệm tổ chức; Góp ý thông qua Cổng thông tin điện tử của huyện Nhơn Trạch (địa chỉ: http://nhontrach.dongnai.gov.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Để khẩn trương hoàn thành việc lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện, đồng thời huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước. UBND huyện Nhơn Trạch yêu cầu:

Đối với các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của huyện để tổ chức lấy ý kiến trực tiếp và gián tiếp đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gửi về UBND huyện trước ngày 25/02/2023.

 Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội khác; tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp; tổ chức xã hội – nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác; các doanh nghiệp; các hợp tác xã; các trường cao đẳng, trường trung học chuyên nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế tại đơn vị tổ chức lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 15/02/2023 và kết thúc vào ngày 25/02/2023.

Đối với UBND các xã, thị trấn Hiệp Phước: tổ chức họp dân theo ấp, tổ dân phố hoặc cụm tổ để lây ý kiến đối với Luật đất đai (sửa đổi); tổ chức ít nhất 01 lần hội nghị hoặc hội thảo cấp xã để lấy ý kiến trực tiếp của Nhân dân trong địa phương. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 15/02/2023 và kết thúc vào ngày 25/02/2023…

Việc thực hiện lấy ý kiến phải đảm bảo các yêu cầu như: đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức lấy ý kiến theo Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 và Nghị quyết só 170/NQ-CP. Đồng thời, phải xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy, chính quyền địa phương và của các tổ chức trên địa bàn huyện; xác định các nội dung trọng tâm, hình thức cụ thể phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến…

Đoàn Mai


1 - 3 Next
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Khu công nghiệp Nhơn trạch 5
Xem thêm

Liên kết webiste

Số lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NHƠN TRẠCH - TỈNH ĐỒNG NAI

Chịu trách nhiệm chính: Ông Lương Hữu Ích – Phó Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch

             Địa chỉ: Số 01, đường Phạm Văn Thuận, ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251)3521.234 – 3521.110 – Fax: (0251)3521.090 – Email: ubnd-nt@dongnai.gov.vn

Giấy phép xuất bản số 52/GP-TTĐT ngày 11/8/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

-------------------------------------------------------------------------------

Cơ quan thường trực: Phòng Văn hóa và Thông tin - Địa chỉ: Ấp Xóm Hố, xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: (0251)3251.139, Email: pvhtt-nt@dongnai.gov.vn

(Việc trích đăng lại mọi thông tin từ Website này xin vui lòng ghi rõ nguồn trích dẫn)​​